Dr. Ashwani Mahajan (Akhil Bharatiya Sah-Sanyojak, SJM) addressing the Maharally