Sri Sri Ravi Shankar Maharaj ji addressing participants at 13th Rashtriya Sammelan